in

ಒಂದು ದಿನದ ಪಾಂಡವರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಜಯದ್ರಥ

ಜಯದ್ರಥ
ಜಯದ್ರಥ

ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜಯದ್ರಥ ಸಿಂಧು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು . ಅವರು 100 ಕೌರವ ಸಹೋದರರ ಏಕೈಕ ಸಹೋದರಿ ದುಶಾಲನನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವನು ವೃದ್ಧಕ್ಷತ್ರ ರಾಜನ ಮಗ. ಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಜುನನು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದನು. ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಸೂರತ್.

ಜಯದ್ರಥ ಎಂಬ ಪದವು ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಜಯತ್ ಎಂದರೆ ‘ವಿಜಯಶಾಲಿ’ ಮತ್ತು ರಥ ಎಂದರೆ ‘ರಥ’. ಹೀಗಾಗಿ ಜಯದ್ರಥ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ, ‘ವಿಜಯಶಾಲಿ ರಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ’. ಅವನ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು-ಸಿಂಧುರಾಜ -ಸಿಂಧು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ
ಸೈಂಧವ – ಸಿಂಧು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಂಶಸ್ಥ

ಒಂದು ದಿನದ ಪಾಂಡವರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಜಯದ್ರಥ
ದ್ರೌಪದಿ ಜಯದ್ರಥ

ಒಂದು ದಿನ, ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಂಡವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೋದರು. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಋಷಿ ತೃಣಬಿಂದು ಮತ್ತು ಧೌಮ್ಯರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಅಂದು ಜಯದ್ರಥನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ಯಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಕೋಟಿಕಸ್ಯನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಕೋಟಿಕಸ್ಯ ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಗುರುತನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಅವಳು ಪಾಂಡವರ ಹೆಂಡತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಎಂದು ಜಯದ್ರಥನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಜಯದ್ರಥನು ಅವಳ ಗುರುತನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ದ್ರೌಪದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದನು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಸೋದರ ಮಾವ ಎಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ದ್ರೌಪದಿ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಜಯದ್ರಥನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ದ್ರೌಪದಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಧಾತ್ರೇಯಿಕನ ವೃತ್ತಾಂತದಿಂದ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು, ಜಯದ್ರಥನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒಯ್ಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ನಂತರ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ. ಅವರು ತಮ್ಮ ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಜಯದ್ರಥ ಮತ್ತು ಅವನ ಆತಿಥೇಯರ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ಧಾವಿಸಿ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಿಂಧುವಿನ ರಾಜನಾದ ಜಯದ್ರಥನು ತನ್ನ ಯೋಧರು ಹತರಾದುದನ್ನು ಕಂಡು ಆತಂಕಗೊಂಡನು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದಿಂದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋದನು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ದ್ರೌಪದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು, ಆದರೆ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ. ಶತ್ರುಗಳು ಎರಡು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಅರ್ಜುನನು ಜಯದ್ರಥನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ದೈವಿಕ ಆಯುಧವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಭೀಮನು ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಅವನ ಕೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನು ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಗುಣನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವವರೆಗೂ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒದೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ, ಭೀಮ ರಾಜಕುಮಾರನ ತಲೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಬೋಳಿಸಿ, ಐದು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ತಳ್ಳಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇತರ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು ಮತ್ತು ಜಯದ್ರಥನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ದ್ರೌಪದಿ ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ, ಅವನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗುಲಾಮನಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರುಣಾಮಯಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಜಯದ್ರಥನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

ಪಾಂಡವರ ಕೈಯಿಂದ ಅವನ ಅವಮಾನದ ನಂತರ , ಜಯದ್ರಥನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು . ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಶಿವನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಜಯದ್ರಥನು ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಶಿವನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೂ, ಜಯದ್ರಥನು ತನ್ನ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ, ಶಿವನು ಅವನಿಗೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಶಿವನು ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಈ ವರವು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂತುಷ್ಟನಾದ ಜಯದ್ರಥನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಜಯದ್ರಥ ತನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ.

1 ನೇ ದಿನದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಅವನು ಸುದೀರ್ಘ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧದ ನಂತರ ರಾಜ ದ್ರುಪದನನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. 11 ನೇ ದಿನ, ಕತ್ತಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 13 ನೇ ದಿನದಂದು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ , ಅರ್ಜುನನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ.ಪಾಂಡವ ಪಡೆಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನಿಂದ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕಲು ಅವನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಯದ್ರಥನು ಅಂತರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಿವನ ವರವು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಂಡವ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌರವ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ , ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಸುಶರ್ಮ ಮತ್ತು ತ್ರಿಗತ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ .ಬೇರೆಡೆ. ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೌರವ ಯೋಧರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸಾವು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಹೊಡೆತ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದ್ರೌಪದಿ , ಯುಧಿಷ್ಠಿರ , ಮತ್ತು ಭೀಮನು ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಜಯದ್ರಥನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮರುದಿನದ ಮೊದಲು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ 14 ನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು 3 ವ್ಯೂಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು: ಮೊದಲನೆಯದು ಶಕಟ ವ್ಯೂಹ (ಬಂಡಿ ರಚನೆ), ಎರಡನೆಯದು ಸುಮುಖ ವ್ಯೂಹ (ಸೂಜಿ ರಚನೆ), ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ (ಕಮಲ ರಚನೆ) .

ಒಂದು ದಿನದ ಪಾಂಡವರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಜಯದ್ರಥ
ಮಹಾಭಾರತ

ಭೀಮ , ಸಾತ್ಯಕಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹರಿದುಹೋದರು. ಆದರೆ ಮಹಾರತಿಯ ನಂತರ ಮಹಾರಥಿಯು ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಂತೆ, ಅರ್ಜುನನು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮೊದಲು ಅವನನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಜಯದ್ರಥನ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ಯೋಧರು, ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು. ಕೌರವ ಯೋಧರು ಅರ್ಜುನನ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸನ್ನಿಹಿತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಜಯದ್ರಥನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ರಚನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಸೂರ್ಯನು ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದನು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ಅಡಗಿರುವ ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಜಯದ್ರಥನ ತಂದೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನು ಬೇಗನೆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಜಯದ್ರಥನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನು, ಅವನ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜಯದ್ರಥನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನ ತಂದೆ ವೃದ್ಧಾಕ್ಷತ್ರನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ.

ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಅವನ ಮಗನ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆಯು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಕಾರಣನಾದವನು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು 100 ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ವೃದ್ಧಾಕ್ಷತ್ರನು ತನ್ನ ಮಗನ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಎದ್ದೇಳಿದಾಗ, ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ವೃದ್ಧಾಕ್ಷತ್ರನನ್ನು ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿತು.

ಜಯದ್ರಥನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಸುರತನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ರಾಜನಾದ ನಂತರ, ಅವನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ . ಅವನು ಕುದುರೆಯ ಕಾವಲು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಂಧು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಈ ಸುದ್ದಿ ಸುರತವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನನು ಸಿಂಧುವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವನು ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರಿ ದುಶಾಲಾಗೆ ದುಃಖಿತನಾದನು, ಅವನು ಸುರಥನ ಶಿಶುವಿನ ಮಗನನ್ನು ಸಿಂಧುವಿನ ಮುಂದಿನ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಾನೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

6 Comments

ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ

ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಚರಿತೆ

ಕಮಂಡಲು

ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಹಿಡಿಯುವ ಕಮಂಡಲ