೧. ಮೊದಲು https://kannadasampada.com ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ.

೨. ಬಳಕೆದಾರ ಬಿಂಬದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಕನ್ನಡ ಸಂಪದ ಮುಖ ಪುಟ

೩. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಗೂಗಲ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಬಿಂಬವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಕನ್ನಡ ಸಂಪದ ಪ್ರವೇಶ ಪುಟ

೪. ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು “Register” ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

೫. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ, privacy policy ಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಮತ್ತು “Complete Signup ” ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಕನ್ನಡ ಖಾತೆ ನೋಂದಣಿ ಪುಟ